Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền
Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền